yangın kapısı Için Adım Haritaya göre Yeni Adım

Yang?n baps?, bir binada meydana mevrut yang?n yerinde yang?n?n vesair bölgelere yay?lmas?n? mâni olmak sinein tasarlanm??t?r. Yang?n baplar?, yang?na dayan?kl? malzemelerden mamult?r ve makul bir yang?n direncine sahiptir.Ayr?ca, acil ç?k?? baps? olarak da adland?r?lan bu kap?lar, tatminkâr ?ekilde konumland?r?ld???nda h?zl? tahliyeleri destek

read more

You Should Know Yangın Kapısı Göstergeleri

Bu yüzden özellikle çok birimli sayr?larevi kadar dokumalarda yang?n merdivenine ula?may? kolayla?t?rmak sinein, henüz bina tasavvur halindeyken mimarlar arac?l???yla bu konuda duyar davran?lmal?d?r.Z tipi yang?n merdivenlerinin çizimi binal?rken yang?n merdiveninin bulunmu? oldu?u duvarda 3 metre boyutunda bir duvar mesafesi veya yang?na kar?

read more